Liberalistene Gamle Oslo ble utelatt da Avisa Østbyen intervjuet listetopper i bydelen

Avisa Østbyen sendte i august ut åtte spørsmål til alle listetopper i Gamle Oslo. Da avisen kom på trykk ble dessverre svarene fra 1. kandidat Peter Hagen utelatt. De gjengis derfor her.

1) Hva er de viktigste sakene i Gamle Oslo akkurat nå?
Eiendomsretten forringes, lokalt som nasjonalt. Derfor fronter Liberalistene i Oslo konseptet friregulering, i.e. at byens arealer i utgangspunktet skal være minst mulig båndlagt. For å følge opp dette i vår bydel vil vi, der Bydelsutvalget skal høres i plan-, regulerings- og byggesaker, støtte opp om eiendomsretten. Privatpersoner, så vel som entreprenører, skal få forvalte sin eiendom slik de ser seg tjent med og det offentlige skal ikke forhindre dette i utilbørlig grad.

2) Områdeløftet på Tøyen og Grønland har pågått siden 2014. Er dere fornøyd med resultatene?

Vi motsetter oss en sentralstyrt byutvikling og mener det beste for Tøyen og Grønland er om politikerne trekker seg tilbake og overfører ansvaret for parker, plasser og byrom til det sivile samfunn – være seg lokalt næringsliv, lokale velforeninger eller stiftelser og andre organisasjoner som ønsker å løfte sitt nabolag opp og frem.

3) Hva skal dere gjøre for å bedre integreringen og hindre utenforskap?

Lokalt gjøres dette best ved å møte mennesker meg respekt og likeverd, uavhengig av oppsyn og opphav. Utover dette mener vi integrering må skje ved delaktighet i samfunnet, og da spesielt gjennom arbeid. Dessverre har vi et lovverk som skaper kunstige hindre for mange mennesker. Arbeidsgiveravgift og et sterkt stillingsvern gjør det til en risiko å ansette personer med lav eller uavklart kompetanse, manglende arbeidserfaring eller en broket fortid. Det er ikke til å stikke under stol at dette faller utenfor bydelens mandat, men det er viktig å påpeke de negative konsekvensene et overregulert arbeidsliv har på lokale forhold.

4) Fjordbyen med Barcode og bl.a. Munchmuseet og Nasjonalbiblioteket. Hvordan ser ditt parti på resultatet, sett med lokale briller?

Hva Fjordbyen angår tar vi samme standpunkt som med områdeløft Grønland og Tøyen. Vi ønsker ikke en sentralstyrt byutvikling.

5) Og hva bør skje på Sukkerbiten? Planen er å bygge fotografiets hus på «den lille øya» ved operaen, men flere tar nå til orde for omregulering til friområde. Hva mener dere?

Fotografihuset er et kroneksempel på den typen prosjekter som heies frem av ambisiøse politikere og en engere krets kulturpersonligheter, men som vil komme svært få mennesker til gode. Det er hevet over enhver tvil at et friområde vil glede langt flere og vi foretrekker denne løsningen, gitt at vi må velge en av de to.

6) Er eiendomsskatten for høy i Oslo?

Den tid det eksisterer en eiendomsskatt i Oslo er eiendomsskatten for høy.

7) Er bompengeringen en nødvendighet?

Bompengeringen, slik den fremstår i dag, er et onde. Gjennom Oslopakke 3 tvinges en gruppe, bilistene, til å finansiere ønskene og behovene til en annen, de kollektivreisende. Dette mener vi er uheldig. Dog ser vi det som både rett og rimelig at en betaler for de tilbud en benytter seg av. Dersom takstene ble redusert til kun å dekke nødvendig vedlikehold av eksisterende veinett ville vi stilt oss positive til bompengeringen.

8) I rushtida er busser og t-baner fylt til randen. Sentrumstunnelen er fremdeles mange år unna. Hva vil dere gjøre for å bedre situasjonen i mellomtiden?

Forvaltningsansvaret for kollektivtransporten ligger hos Oslo kommune, som administrerer dette gjennom Ruter AS. Vi ønsker å omgjøre Ruter til et organ som kun tar de avgjørelser de er pålagt etter lov, der driften blir gjenstand for fri konkurranse. Det er viktig å understreke at vi med dette ikke mener anbudsrunder og gullkantede rammeavtaler, men en hverdag som tillater alle som møter visse minimumskrav å bedrive personbefordring. Vi mener flere, uavhengige aktører vil allokere ressurser mer effektivt enn det en sentral planlegger evner og at fri konkurranse vil gi det beste tilbudet – til glede for byens innbyggere.