COVID-19 og Great Barrington erklæringen

Det foreligger ikke informasjon eller situasjon som kan rettferdiggjøre de innførte korona-relaterte inngrepene som rammer mennesker og samfunn hardt. Verken moralsk eller politisk. Av den grunn er det betimelig å stille spørsmål ved og kritisere myndigheter og valgte inngrep. Samt å foreslå en ny tilnærming i situasjonen med langt mindre skadelige følger for alle.

Nedstengning

Lockdown-orienterte inngrep har medført blant annet: Fjerning av sivile friheter. Tvungen separasjon av familie og venner gjennom unødig streng isolering. Unødig fryktskapende budskap rettet mot barn og unge. Enda større utfordringer for de som allerede sliter mest. At betydelige hindre legges i veien for opprettholdelse av små og mellomstore bedrifter. Stadig større grad av arbeidsledighet. Alvorlig hemming av hele samfunn sin utvikling og økonomiske fremtid. Økonomi nevnes i denne sammenhengen av en enkel årsak: der økonomien er god er også den generelle helsetilstanden best.

Anbefalinger

Et betydelig antall helsearbeidere har gjentatt kommunisert at de innførte inngrepene delvis virkningsløse og delvis påviselig skadelige for befolkningens helsetilstand. Deres innsigelser har i stor grad blitt ignorert, uten at noen tilgjengelig informasjon tilsier at det er en velbegrunnet reaksjon. Politikere har gjentatte ganger gått lengre enn anbefalingene fra egne faginstanser i situasjonen rådet om. De samme har ikke i noe tilfelle valgt mindre inngripende løsninger. Det estimeres at i et langsiktig perspektiv vil dagens inngrep for å redusere COVID-19 kunne føre til mer skade enn smitten vil gjøre. Da på områder som manglende sykdomsbehandling, psykiske lidelser og andre sosiale problemer.

Appell

I situasjonen landet nå står i vil Liberalistene appellere til alle omtenksomme mennesker om å støtte reduksjon av de politiske inngrepene umiddelbart. Partiet oppfordrer alle til å sette foten ned og tydelig kommunisere til politikere og andre ansvarlige myndigheter at de ikke vil gi fortsatt støtte til inngrep som på sikt kan skape mer skade enn smitten som forsøkes hindret selv kan gjøre.

Great Barrington erklæringen

En politisk nøytralt sett av tiltak baserte på fornuft er utformet av og har fått tilslutning fra fremstående helsepersonell i hele verden. Partiet Liberalistene i Norge slutter seg til «The Great Barrington Declaration» som en rasjonell og helhetlig anbefaling av virkemidler. Den står i kontrast til de mange svært inngripende virkemidlene som er valgt inntil nå. Erklæringen går i korte trekk ut på å gi hjelp til de som er mest utsatt og som selv ønsker det til å isolere seg. Og la andre leve så vanlig som mulig, med noen anbefalinger om oppførsel for å redusere smitterisikoen som kan være til hjelp.

Liberalistene oppfordrer alle til å lese Great Barrington-erklæringen, og gjerne fremme dens anbefalinger i sine omgivelser. Hele erklæringen foreligger på norsk på erklæringens nettsted.

###

Saken be opprinnelig publisert på Liberalistenes hjemmeside, og ble sendt ut som pressemelding til landets medier.