Liberalistenes stortingsprogram 2021 – 2025

En hilsen til velgerne

Liberalistene sitt stortingsprogram er det du stemmer for hvis du mener staten er blitt for stor og omfattende. Vi er alene om den fanesaken. Alle andre partier mener enten at staten ikke har nok penger, eller hevder de har en fasit på hvordan politikere kan styre bedre. Vi mener slike syn ikke inngir tillit.

Hvis man tror at alle problemer løses ved at staten bruker enorme beløp, så skulle en tro at den oppskriften hadde gitt suksess for lenge siden. Tross alt har Norge fulgt en storstatspolitikk i mange tiår. Hvis de ikke-sosialistiske partiene som har styrt Norge de siste årene hadde ment alvor når de hevder de er for en mindre stat, så skulle en kanskje tro at de hadde fått til noe mer etter så mange år ved makten, men det motsatte har skjedd. Den norske stat har bare blitt større og større.

Samfunn i økonomisk balanse

Liberalistene mener at den enkelte borger og borgere som løser utfordringer i frivillige fellesskap, er bedre i stand til å løse sine problemer enn staten. Men for oss handler dette også om moral. Vi vet to ting med sikkerhet: oljeinntektene tar slutt og fødselskullene blir lavere. Dermed reduseres inntektene, samtidig som utgiftene øker drastisk. Når alle som lever i dag er klar over dette, blir det umoralsk å late som om problemene ikke er forutsigbare, og bare fortsette som før. Vi har et ansvar for at samfunnet skal være i økonomisk balanse, uten å sende gjeld og andre forpliktelser videre til kommende generasjoner.

Vi mener du er bedre i stand til å bruke dine egne penger enn politikerne. At andre mennesker skal bruke andre menneskers penger er sjeldent like effektivt som at du bruker dine egne penger. Dine skattepenger går en utrolig omvei og runddans gjennom politikere og byråkrati før du får glede av den delen som er igjen etter runddansen. Alle taper på at politikerne tar for mange avgjørelser på vegne av andre.

Reformer for mer frivillighet

Programmet presenterer en rekke reformforslag, som enten har som mål å skape en mest mulig individ- og næringsvennlig stat, eller å redusere statens oppgaver for å overlate disse til det sivile samfunn. Med det sivile samfunn menes frivillige sammenslutninger av individer, som sammen kan utgjøre en stor kraft. Eksempler på dette i dag er Røde Kors, religiøse samfunn og ulike typer kooperativer. Vi mener at sivilsamfunnet må få en forsterket kraft i fremtiden. Mennesker som hjelper andre med penger de føler et eierskap til hjelper mer effektivt enn når politikere og byråkrater bruker andre menneskers tvangsinndrevne penger.

Å styre tid er liberalt

Etter at den norske grunnloven ble vedtatt i 1814 har både grunnloven og lovverket for øvrig vært gjennom en liberaliseringsprosess på mange sosiale områder. Jøder og jesuitter fikk lov å bosette seg i landet, personer uten eiendom fikk stemmerett, kvinner fikk stemmerett og homofile er gitt samme rettigheter som heteroseksuelle, for å nevne noen slike saker.

På det økonomiske området har det gått i motsatt retning. Staten har inndratt stadig større andel av inntekten til enkeltmennesket. Liberalistene setter likhetstegn mellom økonomisk frihet og sosial frihet. Når staten inndrar lønn fra enkeltmennesker i form av skatter og avgifter er det det samme som å ta beslutningsrett og tid fra den enkelte borger. Vi arbeider fra 1. januar til godt ut i august til inntekt for staten, det er bare fra august og utover at den gjennomsnittlige innbyggeren får lov til å jobbe for seg selv.

En politikk for de svakeste

Liberalistenes bærende idé er at en klassisk liberal politikk er den beste for de svakeste i samfunnet. I en demokratisk rettsstat med få restriksjoner og mindre skatt på arbeid, har de fattige en reell mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. I et velstående samfunn der det finnes forutsetninger for fri handel, produksjon og sparing er det alltid mer ressurser tilgjengelig som kandeles med de som ikke klarer å ta vare på seg selv, enn i en stat med harde restriksjoner, høye skatter og høye avgifter.

Et av verdens rikeste land helt uten oljeressurser, Sveits, er et eksempel på det. Fattigdom eksisterer knapt, og de som er fattige har høyere levestandard enn fattige nesten alle andre land i verden.

Delegér makt!I den grad Stortinget ikke overfører makten direkte til enkeltindividet som er den beste løsningen, skal den overføres til folkevalgte organer og institusjoner som ligger geografisk nærmest mulig hvert enkelte individ. Vi mener at fylkeskommuner og kommuner er bedre i stand til å ivareta oppgaver lokalt enn at Stortinget lager løsninger som skal gjelde likt i hele Norge.

Vi vil bli hermet etter

Det er viktig å forstå at å få politisk gjennomslag ikke nødvendigvis betyr at det er Liberalistene som vil gjennomføre politikken i dette programmet. Politikere er hermegåser og vi vet at alle de populære sakene vi fremmer vil bli stjålet og presentert som deres egen. Det har vi ingenting imot,og programmet vårt er skrevet med tanke på nettopp det.

Vi håper du tar deg tid til å lese hele dette programmet. Våre standpunkter er sjelden del av den offentlige debatten og derfor får vi lite anledning til å komme med bakgrunnen for det vi mener. Vi får heller ikke anledning til å forklare at vi vil gjennomføre ting gradvis, med godt gjennomtenkte overgangsordninger. I dette programmet forteller vi ikke bare hva vi mener, men også hvorfor vi mener det, og ikke minst hvordan vi skal gjennomføre det. Hvis du har flere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller valg21@liberalistene.org.

– Liberalistenes landsmøte 2020

###

Les vårt stortingsprogram i sin helhet her.

Lurer du på noe om partiet?
Flere av de vanligste spørsmålene som stilles finner du her.

Mest interessert i lokalpolitikken? Den finner du her.