Null skatt, spørsmål og svar

Full og detaljert informasjon om Null Skatt planen.


Hvordan kan Norge ha råd til å avvikle skatt på inntekt?

Staten har 13.000 milliarder på bok. Med 3% i avkastning eller rente blir det 390 mrd i året. Det er det samme som lønnstakerne betaler i skatt til stat og kommune hvert år.

Men bruker ikke staten en del av oljefondet allerede?

Jo. Men når man slutter å la statsbudsjettet vokse, vi fryser det på dagens nivå, så vil denne planen gå rundt med en ordinær økonomisk vekst på 1,5%.

Vil de offentlige velferdstjenestene bli de samme?

Ja, de beholdes på dagens nivå. Det foretas kun oppjustering for økte levekostnader. Mener noen at det er for lite må de stemme på et annet parti. Det er relativt bred enighet i norsk politikk om at staten og nivået på offentlige tjenester er store nok.

Hva med eldrebølgen og avslutning av oljealderen?

Det er tatt med i beregningene. Vi antar at oljeinntektene tar helt slutt i 2060, enten det skjer av politiske eller andre grunner. For beregninger rundt bølgen av eldre har vi tatt utgangspunkt i estimatene til Statistisk Sentralbyrå.

Vil det ikke bli inflasjon når folk får så mye mer å rutte med?

Det er lite trolig. Den norske befolkning har allerede tilpasset seg Norges rikdom. Det ser vi på husholdningenes gjeld som er over 105% av BNP. Til sammenligning har Europas husholdninger 63% gjeld. Mye av de ekstra midlene vil nok gå til å skalere ned gjeldsgraden i privatøkonomien. Det er sunt.

Vil oljefondet bli brukt opp?

Nei. I en 10 til 20 års periode vil det falle med ca 20%, for deretter å stabiliseres og vokse igjen. Da kan man planlegge ytterligere skattekutt. Kan man få kuttet noen av statens oppgaver og utgifter inne i den perioden, så kan man fjerne mer skatt også da.

Hvordan kan den personlige skattemeldingen avvikles?

Vi avvikler inntektsskatt og formuesskatt. Vi beholder arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. De to siste er faste satser som arbeidsgiver melder inn. Staten har ikke lenger noe legitimt behov for å vite hva du eier, så all rapportering fra lønnstakere kan opphøre.


Full og detaljert informasjon om Null Skatt planen.