Kommuneprogram 2019 – 2023

Kommuneprogram for Liberalistene Oslo. Hvert punkt består av programtekst, videoopplesning og utvidet forklaring under.

Forsidebilde Kommuneprogram 2019 - 2023

Frihet, ansvar og toleranse


Litt mer om idégrunnlaget for vårt kommuneprogram

Desentralisering av makt og innflytelse er grunnleggende også i vårt kommuneprogram. Det betyr stadig mer frihet til å velge selv for den enkelte borger, og mindre innflytelse til politiske og byråkratiske organer og myndigheter. Den viktigste oppgaven for partiets representanter er å redusere antallet og omfanget av kommunens oppgaver. Alternativt kan kommuner overta flere oppgaver fra staten, hvis det bidrar til reell desentralisering og å redusere det totale omfanget av offentlig sektor.

Kommunen overkjøres av Stortinget

Kommunen er pålagt av staten å «sørge for» en rekke tjenester og tilbud til sine innbyggere. I alt for stor grad tolkes loven som at kommunen skal opprette kommunale institusjoner med offentlig ansatte, og skattefinansiere disse. Kommune-Norge er gjennomregulert helt ned til den minste detalj av Stortinget, hvor en samlet partiflora har vært opptatt av mest mulig like tjenester fra kommune til kommune. Vi vil følge nasjonale lover og forskrifter, men vil tolke dem så langt det er mulig opp mot våre idealer.

En annen tilnærming til lokal politikk

Vi har en helt annen tilnærming til kommunepolitikk enn både de såkalte «høyre» og «venstre» sidene i politikken. Venstresiden mener flest mulig offentlige tjenester skal finansieres gjennom skatter og avgifter og at tjenesten må leveres av kommunalt ansatte. Høyresiden er tidvis for noe mer brukerbetaling, men mener kommunen fortsatt skal ha ansvaret for driften. Samtidig sier de sporadisk at de er for å konkurranseutsette, men gjennomfører det sjelden i praksis. Kun tre prosent av norske sykehjem er private, enda høyresiden har hatt flertall i svært mange norske kommuner.

Sivile tilbydere

Vi mener alle behov for tjenester bør dekkes ved at det danner seg sivile tilbydere av tjenestene, slik det alltid gjør når noen vil ha noe. Den enkelte bør selv sørge for sin egen alderdom i størst mulig grad, gjennom sparing og forsikringsordninger. Endringen fra dagens ordninger til det som er ideelt bør skje over tid, men å lukke øynene for problemene med dagens ordninger er ikke hverken ansvarlig eller bærekraftig. Den enkelte huseier bør selv ta avgjørelsen på om de skal tilknyttes offentlig vann og kloakknett eller renovasjon. Det betyr selvsagt ikke at de har rett til å forsøple annen manns eiendom eller være til sjenanse for sine naboer.

Vi er i kommunepolitikken delvis inspirert av den sveitsiske modellen. I den kan den enkelte kommune selv kan bestemme skatte- og avgiftsnivå og hvilke offentlige velferdstjenester som skal ytes. Innbyggere får da en mye mer direkte innflytelse over hvilket velferdsnivå de ønsker, og forholdet mellom hva de betaler i skatt og avgift og hva kommunen faktisk leverer av tjenester. Dersom skattenivået er for lavt slik at tjenestene ikke er tilfredsstillende, kan velgerne enten stemme for en annen politikk eller flytte til nabokommunen. Ingen kommuner kan derfor gjøre akkurat som de vil, fordi de i praksis må forholde seg til den alminnelige oppfatningen om skattenivå og kommunale tjenester som råder blant innbyggerne og i lokale bedrifter. Hver kommune må til enhver tid skjerpe seg fordi det eksisterer et reelt konkurranseforhold mellom dem.

Du skal velge selv, og kunne påvirke beslutningstagere

Vi vil konsekvent arbeide for det prinsippet at beslutninger skal fattes nærmest mulig individet, i all den tid individet ikke selv tillates å fatte beslutningene. Oppgaver må fjernes permanent fra monopoler i offentlige sektor, for å gi forbrukere selv mulighet til å utøve direkte valg i prioritering av hva som er viktig og riktig for dem. Vi ser det som et mål i seg selv å overføre mest mulig oppgaver og funksjoner til den sivile og frivillig finansierte delen av samfunnet. I en diskusjon om hvem som kan utøve en oppgave best er det offentlig sektor som har bevisbyrden for påstanden om at de kan levere det beste tilbudet.

Praktisering av prinsipper i vårt kommuneprogram

Liberalistene Oslo sine representanter vil primært stemme etter partiets prinsipper, kommuneprogram og sin overbevisning. I mange kommuner blir man fortalt at en slik og slik stemmegivning er i strid med loven og at et flertallsvedtak kan gi pålegg om retting fra fylkesmannen. Men demokratiet er avhengig av at fylkesmannen får tilbakemeldinger på de lovene Stortinget har vedtatt. Dersom fylkesmannen observerer at mange nok kommuner gjør vedtak som oppfattes å bryte med loven, plikter han å gå til Stortinget som så må vurdere å endre loven fordi den bryter med folks alminnelige rettsoppfatning.

Din vaktbikkje

Vi vil fremme forslag om å avvikle kommunal og fylkeskommunal partistøtte og stemme mot forslag om utbetaling av slik, både til partigrupper og partiorganisasjoner. Vi støtter og tror på samarbeid og solidariske løsninger, men ikke når de er skattefinansierte. Vi mener at frivillighet er det eneste gode utgangspunkt for fellesskap, fordi det utløser mer kapasitet, velvilje og kreativ tilnærming til enhver aktivitet.

Vi vil være din garantist for aktiv motstand mot økning av skatter og avgifter, din vaktbikkje. Lokalt vises det ved at vi fokuserer på å redusere kommunens utgiftsnivå, og vil fremme og støtte reduksjoner i de skattene som kommunen har innflytelse på. Liberalistene vil fremme en økonomisk bærekraftig kommune som ikke sender gjeld inn i fremtiden som forventes betalt av de som er unge i dag. Vi setter konsekvent fokus på individet i vår politiske praksis, vi er alle individer og individet er den aller minste minoriteten i samfunnet. Den kunnskapen er hele vårt kommuneprogram tuftet på.


Relatert informasjon