Barnehage

Barnehage med sklie og lekende barn

Både foreldre og barn er klart mest fornøyd med privat barnehage. Barnehager bør styres og drives av sivile aktører, som vil tilpasse driften til brukernes ønsker. Det kan for eksempel være døgnåpne barnehager tilpasset foreldre som jobber skift, og barnehager med mer fleksible inntaksrutiner. De som viser seg å ikke være gode nok må endre tilbudet eller legge ned. Der andre partier vil styre barnehagens virksomhet, vil vi overlate til den enkelte barnehage å styre driften selv så langt loven tillater.

Vi vil

  • generelt ha en positiv holdning til oppstart av nye private barnehager
  • innføre fritt brukervalg, der offentlig tilskudd følger barnet
  • avvikle kommunale krav til barnehagedrift
  • gradvis privatisere alle kommunale barnehager

Programoversikt || << Skole || Barnevern >>


Opplesning av punktet «Barnehage»

Grunnlag for programpunktet over

Liberalistene mener at barnehager skal styres og drives av sivile aktører og de ansatte som jobber der, ikke av kommunen. Barnehager er et anliggende mellom foreldre og tilbyder. Det er unødvendig å trekke inn stat og kommune for andre formål enn for å kontrollere at lovverket følges. Selv kontrollfunksjonen burde ideelt sett vært overlatt til det sivile marked, for eksempel et privat klassifiseringsselskap. Vi mener at foreldre kjenner sine egne barn best, og at de selv skal kunne stille krav til kvalitetsnivået og fleksibilitet for hvert barn og situasjon. Vi vil derfor å legge til rette for at mest mulig variert tilbud av barnepass kan oppstå, og at de som viser seg å ikke være gode nok selv må legge ned.

På kommunalt nivå må man forholde seg til lover og reguleringer gitt av Stortinget. Tilskudd til private barnehageplasser baseres på beregnet kostnad for plass i offentlig barnehage. Hvis offentlige barnehageplasser blir dyrere, så blir alle barnehageplasser dyrere. Driften i både offentlige og private barnehager er detaljregulert gjennom pålagt regulering av personell og driftsanlegg. Slik settes markedets mulighet for variert tilbud ut av spill. Dette fører frem til den urovekkende slutning at den eneste mulige måten å få lavere priser på barnehageplasser innen dagens system er å øke antallet plasser i de etablerte kommunale barnehagene.

Dette finansieringssystemet og regelverket har mange uheldige sider. En av dem er at kommunen har et incentiv til å skjule reelle kostnader, slik at de kommunale fremstår som rimeligere enn private barnehager. Videre er det i et slikt system ikke lønnsomt for brukerne å få opprette nye private barnehager så lenge ikke alle kommunale barnehager har full dekning og dermed lavest mulig utgifter. Mange politikere på den såkalte høyresiden i norsk politikk tror de gjør noe positivt ved å gå inn for fri etablering av private barnehager innenfor dagens system. Men faktum er at det skjer til høy kostnad for skattebetalerne så lenge dagens system opprettholdes. Lovene som gir slike perverse utslag må endres gjennom press mot nasjonale myndigheter.


Relatert informasjon