Barnevern

barnvern - tegning av barn på skøyter

Vårt mål er at barn som trenger det skal få best mulig hjelp, men at bruk av akuttvedtak og fjerning av barn fra sitt naturlige miljø skal reduseres betydelig. Omsorgsovertakelse med plassering i fosterhjem eller på institusjon skal være absolutt siste utvei. Arbeidsmetode som konsekvent søker å involverer barnets storfamilie og naturlige omgivelser har ført til reduksjon av akuttvedtak på 90 % enkelte steder. Vi vil jobbe for å redusere inngripen gjennom tvang i familiens liv så mye som mulig, til barnets beste. Kun gjennom lovendringer kan et varig bedre vern av barn og familiers rettslige stilling sikres, og Liberalistene gjør sitt ytterste for at endringer i barnevern skal følges opp på nasjonalt nivå.


Programoversikt || << Barnehage || Eldre >>


Opplesning av punktet «Barnevern»

Grunnlag for programpunktet over

Norge har et høyt antall tilfeller hvor barn tas ut av sin biologiske familie og plasseres i fosterhjem eller på institusjon av kommunens barnevern. Endring av rutiner og metodikk har ført til stor reduksjon av akuttplasseringer som også har ført til en reduksjon i omsorgsovertakelser en del steder. Det viser at det finnes reell mulighet til å redusere tvungen og overdrevet inngripen i familielivet også andre steder i landet.

Klientutvalg for barnevern

Liberalistene ser høyt antall av tvungne omsorgsovertakelser som et alvorlig problem. Vi vil opprette et klientutvalg for de enkelte kommuner bestående av politisk uavhengige representanter som ikke har noen form for tilknytning til virksomheten i kommunens barnevern. Et klientutvalg som skal ta stikkprøver av barnevernssaker og påse at sakene behandles i tråd med begge parters interesser, det vil si både barn og foreldre. Klientutvalget skal ha rett til å innkalle både saksbehandler og foreldre på møter for å få bredere forståelse av saker. Dersom det oppstår tvil om saken er behandlet riktig har dette utvalget mulighet til å på eget initiativ bringe saken for en domstol. Per i dag er det kun Stortinget som kan gjøre en lovendring som sikrer et slikt system. I dagens system rundt barnevern kan politikerne kun bevilge penger til ansatte og kontorutgifter.

Kommunens politikere har normalt ingen innsikt i eller påvirkningsmulighet på den enkelte sak og får kun generell statistikk som orientering. Klientutvalget skal ha særskilt ansvar for å påse at det lokale barnevernet har tilgang til og tar hensyn til nyeste tilgjengelig forskning basert på vitenskapelig metode innen sitt ansvarsområde.

Klientutvalget skal søke å sørge for at barn som selv vil hjem til pårørende får hjelp til det. Klientutvalget skal påse at for barn som ikke har biologiske foreldre som er i stand til å ta seg av dem så skal alle muligheter for at andre med biologisk relasjon til barnet kan ta over ansvaret for dem uttømmes, før andre alternativer vurderes. I størst mulig i samsvar med barnets egne ønsker. Utvalget skal også følge opp at fri og ønsket kommunikasjon mellom barn og foreldre ikke hindres, og sørge for at søsken kun unntaksvis sendes til separate fosterhjem / institusjoner.

Avgrensing av virksomheten

Kun straffbar atferd fra foreldres side som kan rammes av den alminnelige straffelov kan aksepteres som grunnlag for å reise sak om tvangsmessig omsorgsovertakelse, og sakene må etterforskes av politiet som all annen kriminalitet, for at nødvendighet av omsorgsovertakelse skal kunne fastslås. Nedsatt fysisk funksjonsevne hos foreldrene, eller hevdet nedsatt psykisk funksjonsevne, kan ikke være grunnlag for permanent plassering utenfor hjemmet.

Barnevernet skal fortsatt ha mulighet til å hente ut barn fra hjemmet i kritiske nødstilfeller, men aldri for en lengre periode enn tre døgn, da en nøytral rettsinstans innen den perioden skal avgjøre om nødsituasjonen er av mer permanent art. Barn bør tildeles partsrettigheter med tilgang til egen advokat fra fylte 12 år. I dagens regelverk er denne grensen satt til 15 år. I Danmark er det slik at barn får tildelt partsrettigheter ved fylte 12 år. Et barn som flyttes på institusjon med begrunnelse i egen adferd eller manglende omsorg i hjemmet, har liten eller ingen påvirkning på egen situasjon. Ofte blir disse barna flyttet på institusjoner hvor svært mange av ungdommene misbruker rusmidler over tid eller utøver voldelig adferd.

Kapasitet og barnvern

Kapasitetsproblemer i barneverntjenesten gjør at det er svært tilfeldig hvor barn og ungdom havner. Barnet har i praksis liten mulighet til å klage til fylkesmannen på vedtak fattet av barneverntjenesten eller fylkesnemnda, når de i dag ikke har krav på egen advokat. Noen kan klage gjennom foreldrenes advokat hvis foreldrene er ressurssterke. Påklaging skjer sannsynligvis ikke like ofte som problemstillingen er aktuell. Barn fra 12 års alder som plasseres utenfor hjemmet, midlertidig eller permanent, samt barn som blir påtvunget andre hjelpetiltak fra barneverntjenesten bør derfor ha egne partsrettigheter. Det gir dem mulighet til å uttale seg overfor barneverntjenesten og fylkesnemnda om egen situasjon, i tillegg til rett til generell juridisk bistand.

I alle tilfeller hvor forholdene for et barn menes å ikke være tilfredsstillende, skal klientutvalget påse at kommunens barnevern kun tilbyr hjelp av art som familier med utfordringer selv ønsker å motta fordi det er i deres egen interesse. Klientutvalget skal når det ønskes bistå familier som har vært gjenstand for omsorgsovertakelser eller andre handlinger fra barnevernets side med å få tak i opplysninger fra saksbehandlingen i sakene sine slik at rimelighet i vurderingsgrunnlag kan vurderes av nøytrale personer. Barnevernet som etat og involvert saksbehandler bør bistå med det, og bør også bidra med egen saksfremstilling når taushetsplikt oppheves fra familiens side.

For barnvern

Liberalistene mener at det finnes grunnlag for at barn kan tas ut av sine biologiske familier og innser at det noen ganger kan være skadelig for barn å la dem fortsette å bo hos sin familie. Barna er den svake part, og de er egne rettssubjekter og skal som andre beskyttes mot mishandling, vold og skadelig tvang. Også om den utføres av omsorgspersoner innen biologisk- eller adoptivfamilie.


Relatert informasjon