Nedsatt funksjonsevne

Kommunen opererer i dag med en brukervalgsordning som omfatter heldøgnstjenester for utviklingshemmede, barnebolig til barn og unge med utviklingshemming og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi vil ha brukervalg på alle områder. Sivile tilbud av heldøgnstjenester og barnebolig er i dag begrenset til de som har rammeavtale med kommunen og tilbudet om BPA er låst til tilbydere godkjent i hver bydel. Vi vil arbeide for mer fleksible ordninger for å fremme best mulig tilbud.

Vi vil

  • utvide brukervalgordningen
  • fjerne rammeavtaler som begrenser brukernes valgmuligheter
  • åpne for bruk av tjenester utenfor egen bydel og kommune
  • gradvis avvikle kommunalt drevne tilbud

Programoversikt || << Psykisk helse || Rusomsorg >>


Opplesning av punktet «Nedsatt funksjonsevne»