Samferdsel

Samferdsel og kollektiv transport

Samferdsel og godt kollektivtilbud er nyttig og verdifullt for byens innbyggere. Det bør være rimelig, redusere trafikken på veiene og virke positivt på lokalmiljøet. Vi skal legge til rette for et best mulig kollektivtilbud gjennom fri konkurranse. Lovverket krever at kommunen fastsetter rutetilbud, takster og tilskudd. Disse oppgavene skal håndteres med størst mulig fleksibilitet.

Vi vil

  • ha friest mulig konkurranse i kollektivtilbudet
  • legge ned ulønnsomme transportmidler og ruter
  • minimere kommunens subsidiering av transportselskaper
  • støtte alle søknader om drosjeløyve

Programoversikt || << Bil, vei, bom || Skole >>


Opplesning av punktet «Samferdsel»

Grunnlag for programpunktet over

Effektiv og trygg samferdsel er viktig for innbyggerne, næringsutviklingen og bedriftenes konkurranseevne i fylket. Liberalistene ser samferdsel som en så viktig oppgave at det ikke bør overlates til politikere å styre den. Det er gitt at Stortinget bestemmer og legger føringer for hvordan fylkeskommunen kan løse oppgaven og den må føye seg deretter. Vi er opptatt av at samferdselstiltak kun gjennomføres der det virkelig er behov for det, et behov som de som selv har dem kjenner best.

Liberalistene ser nytte av og verdi i kollektivtransport. Det kan være rimelig, gi mindre press på veiene og virke positivt på lokalt miljø. Hvis flere skal benytte kollektivtransport må tilbudet forbedres. Derfor vil Liberalistene åpne for fri konkurranse uten offentlige tilskudd, og la det sivile samfunnet konkurrere om å levere de beste løsningene. Dette krever lovendringer, og alt som er mulig vil gjøres for å påvirke Stortinget i den retningen.

Kollektivtrafikk er generelt satt ut på anbud, en løsning som unødig gjøres kostbar og lite miljøvennlig gjennom kunstige begrensninger. Det er flere eksempler på at anbudsspesifikasjonene er så rigide at både etablerte og nye potensielle aktører vegrer seg for å delta. Liberalistene vil skape forutsigbarhet for tilbyderne ved å forlenge anbudsperioder og redusere krav til bruk av spesialtilpasset utstyr og lokale spesialkrav.


Relatert informasjon