Skole

Skole - aktive barn leker utenfor en skole

Fritt valg av skole er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi vil støtte initiativer rundt private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Vi vil arbeide for størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte, og fjerne muligheter for politisk og byråkratisk overstyring av utdanning. Konkurranse mellom skoler vil føre til bedre håndtering av reelle utfordringer i dagens skole, og øker muligheten for at hver elev finner et undervisningsopplegg som passer deres interesser, talenter og nivå. Enhetsskolens virkelighetsfjerne likhetstanke er en katastrofe for både teoretisk svake og sterke elever. Dagens system fører til stort tap av potensiale og resulterer ofte i asosial adferd.

Vi vil

  • la skolene styre egen virksomhet
  • redusere antallet ansatte i administrasjonen i Utdanningsetaten
  • at ansettelse av ledere i offentlige skoler skal gjøres på åremål
  • gradvis omgjøre offentlige skoler til friskoler

Programoversikt || << Samferdsel || Barnehage >>


Opplesning av punktet «Skole»

Grunnlag for programpunktet over

Liberalistene vil overføre flest mulig skoler til sivile organisasjoner. Det vil føre til flere selvstyrte skoler og derfor mer variert skoletilbud til hvert individ. Ansettelser av ledere i alle offentlige eide skoler skal skje på åremål. I den tid en skole fremdeles er i kommunalt eie vil Liberalistene arbeide for størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte, med et minimum av overstyring. Politiske føringer, byråkratisk rapportering og kontrollsystemer er et onde som skal begrenses i størst mulig grad. Liberalistene vil støtte ethvert forsvarlig initiativ rundt foreldredrevne skoler og hjemmeundervisning.

Liberalistene ser positivt på å bruke seniorer og andre voksne som ressurs til leksehjelp til elever i videregående skole. Vi stiller oss positive til at lokaler til skolene kan benyttes. Leksehjelpen kan gis kommersielt eller frivillig.

Liberalistene mener mobbing best kan forebygges og bekjempes av den enkelte skole. Politikere har ikke fagkunnskap om skole og/eller sosiale interaksjoner mellom barn. Ulike skoler kan ha ulike tilnærmingsmetoder for hvordan dette ondet kan bekjempes. Den enkelte skole skal stå fritt til å velge en tøff tilnærming, der gjentatt mobbing kan føre til at mobberen må skifte skole. Normal rettsfølelse tilsier at alt som kan oppfattes som «straff» eller annen ulempe er virkemidler som skal påføres utøveren av mobbingen, ikke offeret.

Det viktigste virkemiddelet på sikt er at foreldre skal ha full valgfrihet til å velge den skolen de mener passer best for deres barn, og at skoler som ikke tar problemet på alvor vil miste elever med påfølgende tap av omdømme og inntekter.


Relatert informasjon